عکس - بدل محمود احمدی نژاد !کاش بجای محمود احمدی نژاد این بابا رئیس جمهور میشد! شاید حال و احوال امروزمون بهتر از این بود !هیچ نظری موجود نیست: