ضرب المثلهای جدید درباره آخوند ها !

وقتی پارچه کمیاب بشه شورت عمامه میشه .
آخوند عمامه سفید برادر آخوند عمامه سیاه .
آخوند سحر خیز یا سارقه یا زاهده .
آخوند کوسه مثل گرگ بی دمه .
آخوند که بچسه پا منبریها می رینند.
نعلین دزد آخوند دزد میشه .
آخوندو تو پارتی راه نمیدادن سراغ ساقی را میگرفت .
تو جزیره لختیها آخوند غنیمت است .
آخوند بی حیا مثل شورت سوراخه .
قبا اگر عبا بشه آخوند بی حیا میشه .
وقتی امام جمعه دو تا بشه نماز جمعه4 رکعت میشه .
هر که عمامه اش بیش زبانش نیشتر .
اخوند دستش به هوری نمیرسه میگه صیغه (کردن ) از سن ما گذشته .
وقتی آخوند به گدایی بیافتد مردم شهر عاقل شدند .
آخوند بی عمامه مثل لات بی قمه است .
در شهر عقلا آخوند کمیاب است .
آخوندی که صیغه باز نباشه یا حکومتی نیست یا از زنش میترسه .
آخوندی که بوی عطر بده سوسول شده .

هیچ نظری موجود نیست: