عکس لباس شخصی های سرکوبگر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


اسامی تعدادی از اراذل و اوباش شرکت کننده در کودتای 28 مرداد 1332 :

شعبان جعفری ( شعبان بی مخ ) ، طیب حاج رضایی ، طاهر حاج رضایی ، ناصر حسن خانی ( ناصر جیگرکی ) ، عباس کاووسی ، اصغر خالدار ، اسدلله کچل ، حسین اسماعیل پور ( حسین رمضون یخی ) ، خلیل ترکه ، قاسم سرپلی ، اسماعیل شله ، اصغر بنایی ( اصغر شاطر )، محمد دخو ، علی بلنده ، علی رضایی ( قدم ) ، اصغر استاد علینقی ( اصغر سکسی ) ، حاج علی نوری ( مرد آهنین ) ، حبیب مختار منش ، احمد ذوقی ، حاج مظلوم نهاوندی ( حاجی سردار ) ، محمد مسگر ( باجناق حسین رمضون یخی ) ، مصطفی کلیایی ( مصطفی زاغی ) ، عباس لاله ، اکبر لاله ، میرزا علی شفیعی ،...

هیچ نظری موجود نیست: