فیلم مستند از کودتا تا کودتا - سه دهه جنایات جمهوری اسلامیمستند از کودتا تا کودتا بخشهایی از تاریخ معاصر ایران است که عمدتا در رسانه های جمهوری اسلامی حذف، تحریف و یا کم رنگ شده اند. تمرکز این مستند بر نشان دادن نقش مردم در شکل گیری تاریخ خودشان هست. در تقابل دو جبهه همیشگی آزادی و عدالت خواهان در برابر خودکامگان و انحصار طلبان، آگاهی مردم هست که تعیین کننده اصلی سرنوشت آنهاست. اگرچه که نقش توطئه بیگانگان پوشیده نیست ولی تا وقتی خائنین داخلی نباشند، طمعکار خارجی دستشان کوتاه است .هیچ نظری موجود نیست: