پوستر - ندا آقا سلطان سنبل مردم آزادیخواه ایران

ندا جان مطمئن باش یاد تو و سایر کشته شده های جنبش آزادیخواهی را هرگز فراموش نخواهیم کرد و راهتان را تا سرنگونی جمهوری منحوس اسلامی و محاکمه سران جنایتکاراش و ایجاد یک حکومت دموکراتیک ملی ادامه خواهیم داد .

هیچ نظری موجود نیست: