نماهنگ / وقتی انقلاب ها شکست می خورند .
نماهنگی از فیلمساز آمریکایی اون مارک، که تقدیم شده به ایرانیانی که به نام الله شکنجه و اعدام شدند و به قهرمانان انقلاب سبز ... با شما همواره در قلب های ما ... هرگز تسلیم نشوید .هیچ نظری موجود نیست: