عکس - شباهت چهره محمدعلی ابطحی با شعبان جعفری
آقای ابطحی! شما که قیافه تان به شعبان بی مخ شبیه بود، گویا دوست دارید تا رفتارتان هم به وی شبیه شود؟!

هیچ نظری موجود نیست: