عکس هایی از کودتای خونین ژنرال پینوشه بر علیه سالوادور آلنده


وبلاگ انقلاب سبز - 11 سپتامبر 1973 روزی بود که کودتاچیان شیلی به رهبری ژنرال پینوشه ، کاخ ریاست جمهوری سالوادور آلنده را بمباران هوایی کردند و او را به قتل رساندند و سپس ژنرالهای کودتاگر شیلی کنترل دولت را در دست گرفتند و در هفته های بعد هزاران نفر از روشنفکران و دانشجویان را بیرحمانه در استادیوم سانتیاگو تیرباران کردند و یا آنها را در زیر شکنجه ها به قتل رساندند . در زیر تصاویری از این کودتای خونین را میبینید:


آلنده در حال دفاع از کاخ ریاست جمهوری در برابر حمله ارتش شیلی ، لحظاتی قبل از کشته شدن در بمباران هوایی

آلنده در حال دفاع از کاخ ریاست جمهوری در برابر حمله ارتش شیلی ، لحظاتی قبل از کشته شدن در بمباران هوایی


پینوشه رهبر کودتا لحظاتی پس از سرنگونی و کشتن آلنده همراه همقطاران فاشیست خود


تصویری از دستگیری گسترده روشنفکران و دانشجویان و فعالان کارگری در شیلی


کتابسوزان پس از کودتا


تیرباران دستگیرشدگان در خیابان


اجساد کشته شدگان در خیابان به حال خود رها شده است


لحظاتی قبل از اعدام در زیرزمینهای خونین استادیوم سانتیاگو

لحظاتی قبل از اعدام در زیرزمینهای خونین استادیوم سانتیاگو


در انتظار شکنجه یا اعدام در استادیوم سانتیاگو چند روز پس از کودتا


در انتظار شکنجه یا اعدام در استادیوم سانتیاگو چند روز پس از کودتا


استادیوم سانتیاگو ،محل شکنجه و اعدام بسیاری از دستگیر شدگان


دستگیری گسترده مخالفان کودتا در خیابانها


دستگیری گسترده مخالفان کودتا در خیابانها


بمباران کاخ ریاست جمهوری شیلی توسط نیروی هوایی کودتاچیان برای کشتن آلنده


حمله به کاخ ریاست جمهوری شیلی توسط کودتاگران


لحظات آخر قبل از اعدام توسط کودتاچیان در استادیوم مخوف سانتیاگوهیچ نظری موجود نیست: