چند حدیث و روایت سکسی !!!


امام صادق : بر تو باد كاسنى ؛ چرا كه آب (منى ) را مى افزايد، فرزند را نكو مى سازد، و گرم و نرم است و بيشتر، فرزند، پسر مى شود.

امام على : موى هيچ مردى زياد نشود، مگر آن كه شهوتش كاهش يابد.

امام كاظم : موى سر، چون بلند شود، آب كمر از جريان مى افتد، مفاصل ، سست مى شوند و ضعف و سل به دنبال مى آورد. اما نوره ، آب كمر را افزون مى سازد، بدن را تقويت مى كند، بر پيه كليه ها مى افزايد و بدن را چاق مى كند.

امام صادق : سرمه ، توان همبسترى را افزايش مى دهد. حنا نيز بر آن مى افزايد.

امام رضا : بر تو باد سرمه سياه ؛ چرا كه ديده را جلا مى دهد، مژگان را مى روياند، دهان را خوش بو مى سازد و بر توان جنسى مى افزايد.

پيامبر اسلام : فراوان شانه زدن موها، وبا را از ميان مى برد، روزى مى آورد و بر قدت انسان براى نزديكى مى افزايد.

امام كاظم : هر كس آب كمرش بر وى ديگرگون شود، شير تازه با عسل برايش ‍ سودمند است .

امام صادق : يكى از پيامبران ، از ضعف و كمى توان آميزش به درگاه خداوند (عزوجل ) اظهار ناراحتى كرد. خداوند، او را به خوردن حليم ، فرمان داد .

هیچ نظری موجود نیست: