دیکتاتور کیست ؟دیکتاتوری نوعی قدرت مداری است که برخی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

1- در کار نبودن هیچ قانون و یا سنتی که کردار فرمانروا (یا فرمانروایان) را محدود کند و یا آنکه فرمانروا با قدرت نامحدود خود آنها را زیر پا بگذارد.
2- به دست آوردن قدرت دولت با شکستن قوانین پیشین.
3- نبودن قاعده و قانونی برای جانشینی.
4- به‌ کار بردن قدرت در جهت منافع گروه اندک.
5- فرمان‌برداری مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس از آن.
6- انحصار قدرت در دست یک نفر.
7- به‌کار بردن ترور به‌عنوان وسیله اصلی کار بستِ قدرت.

برخی از این ویژگی‌ها همگانی‌ترند؛ چنانکه می‌توان صفات دیکتاتوری را در مطلق بودن قدرت، به‌ زور به ‌دست ‌آوردن آن و نبودن قواعدی منظم برای جانشینی خلاصه کرد .

هیچ نظری موجود نیست: