بستن تنگه هرمز مثل آب خوردنه ولی نتیجش عین گوه خوردنه !بستن تنگه هرمز مثل آب خوردنه ولی نتیجش عین گوه خوردنه !
هیچ نظری موجود نیست: