عکس کت و شلواری مصباح یزدی


بدون لباس آخوندی هم غیر قابل تحمله !

هیچ نظری موجود نیست: